RODO 2018

RODO 2018

Dnia 27 kwietnia 2016r. Parlament Europejski przyjął rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nowe regulacje prawne wejdą w życie na terenie RP 25 maja 2018r. i nakładają na przedsiębiorców szereg nowych obowiązków. Ze względu na swój szczegółowy i jednolity charakter RODO będzie w równym stopniu regulować prawa i obowiązki przedsiębiorców, administratorów danych osobowych, inspektorów ochrony danych, podmiotów przetwarzających oraz osób fizycznych.

W szczególny sposób RODO przyznaje szereg innowacyjnych uprawnień osobom, których dane dotyczą, a jednocześnie nakłada na administratorów danych i podmioty przetwarzające dane nowe wymogi i obowiązki związane z powierzeniem, przetwarzaniem i ochroną danych. Niewykonanie lub zaniechanie obowiązku ochrony danych osobowych będzie skutkować nałożeniem na administratorów surowych kar administracyjnych i finansowych określonych w RODO.

Naczelną zasadą naszej działalności w obszarze pomocy przedsiębiorcom w zakresie implementacji przepisów RODO na grunt firmy jest stworzenie komplementarnego narzędzia dostosowanego do indywidualnej charakterystyki działalności, potrzeb organizacyjnych oraz wiedzy i kompetencji personelu. Dla klienta tworzymy kompletną politykę ochrony danych w oparciu o przepisy prawa z uwzględnieniem wymagań ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Nasze działania są odpowiedzią na zapotrzebowanie otrzymania wiedzy i narzędzi przeznaczonych dla wszystkich, którzy w ramach swej codziennej działalności, dokonują przetwarzania danych osób fizycznych.

Po wdrożeniu polityki ochrony danych prowadzimy u klienta kompleksowe szkolenia z zakresu ochrony danych. Konstrukcja szkoleń daje gwarancję, że kursanci zostaną należycie przygotowani do swoich zadań, a ich umiejętności praktyczne i uzyskane profesjonalne kompetencje pozwolą na samodzielne prowadzenie zadań, aktualizację i przygotowanie wymaganej dokumentacji oraz dalszego wdrażania, utrzymywania i doskonalenia Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych.

Oferta firmy AREA Trening skierowana jest do podmiotów i osób prowadzących działalność o zróżnicowanych profilach. Obejmuje szkolenie personelu firmy na każdym szczeblu, mającym pośredni lub bezpośredni wpływ na procesy związane z przetwarzaniem, przechowywaniem i nadzorem nad danymi osobowymi. Szkolimy prezesów, dyrektorów i zarządców firm wdrażając ich w nowe obowiązki Administratorów Danych Osobowych. Kompleksowo podnosimy kompetencje Inspektorów Ochrony Danych, managerów, jak również pracowników szczebla podstawowego.

Nasza oferta stanowi źródło wiedzy, kompetencji i narzędzi dla firm sektora administracji publicznej i samorządowej, instytucji i podmiotów branży ubezpieczeniowej i finansowej, resortu edukacji, infrastruktury, opieki medycznej oraz szeroko rozumianej gałęzi produkcji i usług.